Menu
Thêm sản phẩm thành công
Số lượng
Tổng tiền
0 sản phẩm trong giỏ hàng của bạn Có 1 sản phẩm trong giỏ hàng của bạn
Tổng sản phẩm
Tiền vận chuyển  To be determined
Tổng tiền
Tiếp tục mua hàng Tiến hành thanh toán

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của Sweets de Luxe sử dụng trong trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sweets de Luxe.

Trách nhiệm hữu hạn

Sweets de Luxe sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đặc biệt hoặc hậu quả do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên trang web này hoặc hiệu suất của sản phẩm, ngay cả khi Sweets de Luxe đã được thông báo về khả năng Thiệt hại như vậy. Luật áp dụng có thể không cho phép hạn chế việc loại trừ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy giới hạn ở trên hoặc loại trừ có thể không áp dụng cho bạn.

Lỗi kiểu chữ

Trong trường hợp sản phẩm Sweets de Luxe có giá không chính xác, Sweets de Luxe có quyền từ chối hoặc huỷ bất kỳ đơn đặt hàng nào được đặt cho sản phẩm với giá không chính xác. Sweets de Luxe có quyền từ chối hoặc huỷ bỏ bất kỳ lệnh nào cho dù đơn hàng đã được xác nhận hay không và thẻ tín dụng của bạn bị tính. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị tính phí cho việc mua hàng và đơn đặt hàng của bạn đã bị hủy, Sweets de Luxe sẽ giải quyết theo chính sách

Kỳ hạn; Chấm dứt

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho bạn khi truy cập vào trang web và / hoặc hoàn tất quá trình đăng ký hoặc mua sắm. Các điều khoản và điều kiện này, hoặc bất kỳ phần nào của chúng, có thể bị Sweets de Luxe chấm dứt. Không có thông báo vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào. Các quy định liên quan đến bản quyền, thương hiệu, giới hạn trách nhiệm sẽ vẫn tồn tại bất kỳ chấm dứt nào.